Skip to content
Home » ตารางออกตรวจ

ตารางออกตรวจ

คลินิกกระดูกและข้อ นพ.อาทิตย์ – พญ.อรุณนิตย์
โทร 081-6051160
วันจันทร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.
วันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 11.00 น.

—————————————————-

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

วันจันทร์ 9.30-12.00 SMC Clinic โทร 043-366444
วันพฤหัสบดี 9.00-12.00 ห้องตรวจกระดูกและข้อ (OPD1) โทร 043-363633 และ 043-363701
วันเสาร์ 9.00-12.00 คลินิกนอกเวลา โทร 043 363951 และ 043-363952

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

วันอังคาร 18.00-19.30 โทร 043-333555